Podmínky soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE „O 100 000,- Kč V RÁMCI MILIONTÉHO NÁVŠTĚVNÍKA“ na Stezce Valaška

 

(dále jen „soutěžní podmínky“)

 

  1. Pořádání soutěže

Soutěž „O 100.000,- Kč v rámci miliontého návštěvníka na Stezce Valaška“ ( dále jen „soutěž“) probíhá na Stezce Valaška, Pustevny, Beskydy, Moravskoslezský kraj. Pořadatelem je společnost Beskydská panoramata s.r.o., se sídlem Plzeňská 2621/2, 700 30, Ostrava-Zábřeh, IČO: 02966905, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58982.

 

  1. Podmínky účasti

Soutěž probíhá v období od 1.7. 2023 do 10.8. 2023 (dále také „soutěžní období“).

Soutěže se mohou účastnit jen plně svéprávné fyzické osoby, které dovršily 18 rok věku a starší.

Přihlášením do soutěže účastník souhlasí s těmito soutěžními podmínkami.

Soutěže se nemohou přímo ani zprostředkovaně účastnit zaměstnanci pořadatele a jejich rodinní příslušníci.

 

  1. Určení výherce a specifikace výhry

Účastníkem soutěže se stává každý návštěvník, který v soutěžním období zakoupí vstupenku na Stezku Valaška, vstoupí do prostor Stezky Valaška přes turnikety, současně splňuje podmínky účasti uvedené v odst. 2 výše a účast v soutěži neodmítl (dále také „účastník“). Takový účastník se považuje za přihlášeného do soutěže.

Každý den v soutěžním období bude nejméně pěti účastníkům, kteří správně zodpoví otázku týkající se Stezky Valaška předán jeden z klíčů od truhly s výhrou 100.000,- Kč, který bude označen číslem. Předáním klíče postupuje účastník do další fáze soutěže.

K položení otázky účastníkům může dojít kdykoliv v provozní době Stezky Valaška, a to přímo na stezce (v kterékoliv její části za vstupními turnikety). Mezi návštěvníky stezky se bude pohybovat pověřený zaměstnanec pořadatele s tričkem s nápisem a logem Stezky Valaška (nebo s jiným označením toho, že náleží ke Stezce Valaška), který bude vybaven zvonkem. Nejprve zazvoní na zvonek, kterým upozorní přítomné účastníky, že jim nyní položí jednoduchou otázku, která se týká Stezky Valaška. Bezprostředně poté dojde k položení otázky. Účastníku, který správně na položenou otázku srozumitelně odpoví jako první, předá pověřený zaměstnanec pořadatele klíč s číslem, jak je uvedeno výše. V případě sporu mezi účastníky o to, kdo vyřkl odpověď jako první, rozhodne pověřený zaměstnanec pořadatele, který otázku pokládal, a ihned toto rozhodnutí sdělí přítomným účastníkům. Toto jeho rozhodnutí je konečné, bez možnosti odvolání.

Účastník, který na základě nejrychlejší správné odpovědi obdrží klíč, oproti jeho vydání pověřeným zaměstnancem pořadatele, předá tomuto svou vstupenku s doplněním svého jména, příjmení, úplné adresy bydliště a telefonního čísla. Sdělení těchto údajů je nezbytné pro další účast v soutěži. Takto vyplněnou vstupenku vloží pověřený zaměstnance pořadatele do neprůhledné obálky a tuto umístí do osudí ve vyhrazených prostorách Stezky Valaška, kde se budou postupně tyto vstupenky shromažďovat až do vlastního losování, které se bude konat dne 10.8.2023 (dále „den losování“).


V den losování, se každý účastník, který získal klíč, může registrovat do losování. Registrace bude probíhat u pokladny Stezky Valaška, a to tak, že účastník předloží číslem označený klíč, prokáže svou totožnost a poté si zakoupí vstupenku na Stezku Valaška za sníženou cenu ve výši 100,- Kč. Pořadatel upozorňuje na to, že v den losování bude na Stezce Valaška běžný provoz, včetně vstupu jiných osob než účastníků s klíčem, za běžnou cenu, proto je důležité, aby takový účastník nejprve předložil klíč a prokázal totožnost a teprve následně zakoupil vstupenku, a tak získal sníženou cenu 100,- Kč. Čas registrace zveřejní pořadatel nejpozději do 1.8. 2023 na svém facebookovém profilu. Taktéž jej může zaslat účastníkům s klíčem na jimi sdělené telefonní číslo prostřednictvím SMS zpráv.

Účastník může pověřit účastí v této fázi soutěže zástupce. Ten je nad rámec výše uvedeného povinen prokázat se pověřením ve formě SMS z mobilního čísla, které vyplnil „účastník s klíčem“ na jím pořadateli odevzdanou vstupenku. Doporučený text pověření je: „pověřuji paní/pana XY, aby se za mě účastnil/a slosování na Stezce Valaška“. Možný je i jiný text nezpůsobující pochybnosti o pověření zástupce.

Po skončení času určeného pro registraci účastníků s klíčem se bude konat závěrečné losování. Čas losování bude pořadatelem zveřejněn nejpozději do 1.8. 2023 na jeho facebookovém profilu. Taktéž jej může zaslat účastníkům s klíčem na jimi sdělené telefonní číslo prostřednictvím SMS zpráv.

Losování organizuje a provádí tříčlenná slosovací komise, kterou k tomu účelu jmenuje statutární orgán pořadatele. Jeden ze členů komise bude určen k samotnému losování, dva ke kontrole vylosované vstupenky.

Kromě částky 100.000,- Kč, která je hlavní cenou slosování, bude slosováno dalších cca 20 cen, jejichž seznam bude zveřejněn na facebookovém profilu pořadatele nejpozději do 1.8. 2023.

Hlavní výhra, tedy částka 100 000,-Kč bude předána výherci veřejně přímo v místě konání slosování, a to v hotovosti bezprostředně po slosování. V případě žádosti výherce mu bude zaslána na jím písemně sdělený bankovní účet, veřejně však bude výhra v každém případě na místě slosování vyhlášena. Písemnou žádost o bezhotovostní zaslání výhry musí předat výherce členům slosovací komise bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že se stal výhercem a slosovací komise zajistí, aby byl příkaz k úhradě částky 100.000,- Kč dán z účtu pořadatele ve prospěch účtu výherce v den losování.

Pořadatel upozorňuje, že hlavní výhrou je částka 100.000,- Kč, po zdanění srážkovou daní ve výši 15%, a tuto částku výherce obdrží. Před zdaněním činí tato hlavní výhra 117.647,- Kč, z čehož částka 17.647,- Kč představuje srážkovou daň, kterou je povinen srazit a odvést místně příslušnému finančnímu úřadu plátce této výhry, tedy pořadatel.

Výherce převezme výhru oproti podpisu předávacího protokolu, jehož součástí jsou také jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, název obce bydliště a případně další údaje, které jsou nezbytné pro řádné vyplacení výhry a přiznání a zaplacení srážkové daně z výhry.


Informace o soutěži budou zveřejněny na Stezce Valaška, na stránkách www.stezkavalaska.cz a https://www.facebook.com/stezkavalaska, včetně zveřejnění výsledku, tedy jména, příjmení a obce bydliště výherce. Výherce, kterému byla vyplacena hlavní výhra 100.000,- Kč, dává souhlas s tím, že pořadatel má právo přiměřeně použít informace o výsledku soutěže po dobu do 31.12. 2023, včetně uvedených osobních údajů výherce, k propagaci jím poskytovaných služeb spojených se Stezkou Valaška.

 

  1. Ochrana osobních údajů

Účastník soutěže bere na vědomí, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jeho jméno, bydliště a telefonní číslo s ohledem na příslušný mechanismus soutěže.
Za účelem organizace soutěže a předání výhry, splněním zákonných povinností a případného vypořádání právních nároků, zpracovává pořadatel osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu a adresy bydliště.
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro vyhodnocení soutěže, pro realizaci výher ( klíčů ) a výhry ve výši 100 000,-Kč, což představuje oprávněný zájem pořadatele, jakožto správce osobních údajů na jejich zpracování.
Správcem osobních údajů výhradně v rámci organizace soutěže je pořadatel Beskydská panoramata s.r.o., Plzeňská 2621/2, 700 30, Ostrava-Zábřeh, IČO: 02966905.

Účastník, jako subjekt údajů, má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů a další práva, především pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem o zpracování osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat správce o vysvětlení, a dále může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění, přenos nebo výmaz osobních údajů. Účastník má dále právo podat námitku vůči jednotlivým účelům zpracováním a operacím zpracování. V případě, že má soutěžící podezření, že zpracování jeho osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u dozorového orgánu tj. Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.


O zpracování osobních údajů bude výherce náležitě informován i při předání výhry.

 

  1. Závěrečná ustanovení

Účastník bere výslovně na vědomí, že pořadatel si vyhrazuje právo během konání této soutěže soutěžní podmínky bez předchozího upozornění změnit, nebo soutěž odložit, přerušit nebo případně i zrušit z konkrétních důvodů, které v takovém případě oznámí na svém facebookovém profilu a na svých webových stránkách. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.stezkavalaska.cz a https://www.facebook.com/stezkavalaska.


Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní cestou.
Účastníci soutěže jsou těmito soutěžními podmínkami vázáni.
Jediné úplné a závazné znění těchto soutěžních podmínek je uloženo v sídle pořadatele a uveřejněno na soutěžních internetových stránkách (viz výše).

 

 

Tyto soutěžní podmínky jsou účinné od 1.7.2023.